/ Sponsoring voorwaarden

Sponsoring voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Horeca Kookboek: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Sponsor: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Horeca Kookboek geld en/of andere middelen ter beschikking stelt in het kader van een sponsorovereenkomst.
 • Overeenkomst: De sponsorovereenkomst tussen Horeca Kookboek en sponsor.
 • Communicatiemiddelen: Alle communicatiemiddelen waarmee sponsor zich binnen Horeca Kookboek kan profileren.

Artikel 2 Inachtneming

Partijen nemen de bepalingen van de algemene voorwaarden in acht.

Artikel 3 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Horeca Kookboek en een sponsor waarop Horeca Kookboek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Horeca Kookboek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Horeca Kookboek en sponsor zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Een sponsorovereenkomst komt tot stand door een digitale overeenkomst die daarna bekrachtigd wordt door de sponsorfactuur of door middel van een sponsorovereenkomst getekend door beide partijen.
 2. De sponsoring geldt als eenmalige bijdrage bij de eerste druk van het Horeca Kookboek die de sponsor heeft afgenomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Horeca Kookboek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Horeca Kookboek stelt de in de overeenkomst afgesproken (communicatie)middelen ter beschikking van de sponsor.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Horeca Kookboek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De sponsor draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Horeca Kookboek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de sponsor redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Horeca Kookboek worden verstrekt.
 5. Horeca Kookboek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Horeca Kookboek is uit gegaan van door de sponsor verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Sponsor vrijwaart Horeca Kookboek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan sponsor toerekenbaar is.

Artikel 6 Opschorting en beëindiging

Horeca Kookboek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. De sponsor de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. De sponsor activiteiten uitvoert die in strijd zijn met de algemene normen en waarden die Horeca Kookboek uitdraagt.
 3. De door sponsor verstrekte materialen niet passen binnen de uitstraling van het Horeca Kookboek.
 4. Na het sluiten van de overeenkomst Horeca Kookboek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de sponsor de verplichtingen niet zal nakomen.
 5. Horeca Kookboek besluit de uitvoering van het project waarvoor de sponsor heeft aangemeld vroegtijdig te stoppen.
 6. De sponsor een wijnhandel en/of wijnwinkel exploiteert en als zodanig als advertentie aanlevert.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 1 dagen na factuurdatum.
 2. Indien sponsor in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 1 dag dan is de sponsor van rechtswege in verzuim.

Artikel 8 Slotbepaling

Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de algemene voorwaarden genoemd in Artikel 2 tot een oplossing trachten te komen.