/ Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen Overeenkomst en elke Overeenkomst op afstand (via internet). De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Identiteit

Horeca Kookboek B.V. handelend onder de naam Horeca Kookboek BV

Vestigings- en bezoekadres: Bronsteeweg 10, 2101 AC Heemstede

Telefoonnummer: 06-53186535

E-mailadres: [email protected]

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.4. Horeca Kookboek BV: gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 81622597 handelend onder de naam Horeca Kookboek B.V.
1.5. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Horeca Kookboek BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Horeca Kookboek BV en Klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.7. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.8. Product: een product zoals deze wordt aangeboden door Horeca Kookboek BV.
1.9. Website: de website van Horeca Kookboek BV, te raadplegen via www.horecakookboek.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.10. Zakelijke Klant: een natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Horeca Kookboek BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, dan zijn die bepalingen of voorwaarden voor Horeca Kookboek BV niet bindend, tenzij deze door Horeca Kookboek BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens andere voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden van toepassing naast deze Algemene Voorwaarden, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdigheid steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Horeca Kookboek BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen van overheidswege.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces afzonderlijk worden weergegeven.

3.3. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Horeca Kookboek BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Horeca Kookboek BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.5. Horeca Kookboek BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, bevestigt Horeca Kookboek BV dit onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Horeca Kookboek BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. Indien blijkt dat bij de totstandkoming van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Horeca Kookboek BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.5. Horeca Kookboek BV is te allen tijde gerechtigd en de Overeenkomst te annuleren of levering van de bestelde Producten te weigeren, ook als de Klant de in artikel 4.2 bedoelde ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Horeca Kookboek BV daartoe besluit en betaling door de Klant reeds heeft plaatsgevonden, zal Horeca Kookboek BV het bedrag van de betaling zo spoedig mogelijk restitueren aan de Klant.

4.6. Horeca Kookboek BV zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Horeca Kookboek BV waar de Klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Behoudens het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, stuurt Horeca Kookboek BV, na ontvangst van de bestelling, de Producten zo spoedig mogelijk toe aan de Klant.

5.2. Horeca Kookboek BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk en voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. Indien Horeca Kookboek BV de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis en:

 1. kan Klant akkoord gaan met een nieuwe door Horeca Kookboek BV voorgestelde leveringsdatum; of
 2. kan Klant de Overeenkomst ontbinden, in welk geval Horeca Kookboek BV het door Klant (vooruit)betaalde bedrag zal terugbetalen op de wijze zoals omschreven in artikel 6.8, eerste volzin.

5.5. Klant is ervan bewust en erkent dat Horeca Kookboek BV kan besluiten de druk van een Product geen doorgang te laten vinden als gevolg van tegenvallende pre-order verkopen van en/of tegenvallende opbrengsten uit sponsoring voor het betreffende Product, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Horeca Kookboek BV, in welk geval Horeca Kookboek BV het door Klant (vooruit)betaalde bedrag zal terugbetalen op de wijze zoals omschreven in artikel 6.8, eerste volzin.

5.6. De Klant dient de geleverde Producten na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk aan Horeca Kookboek BV te melden.

5.7. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij inontvangstneming van de Producten.

5.8. Horeca Kookboek BV is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een consument betreft, waaronder wordt verstaan: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. De Klant mag de Overeenkomst op afstand met Horeca Kookboek BV binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos ontbinden.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 1. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
 2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

6.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Horeca Kookboek BV een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het Product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.

6.5. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan welke Klant in een fysieke winkel zou kunnen uitvoeren.

6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 2 gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Horeca Kookboek BV, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Horeca Kookboek BV kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Horeca Kookboek BV bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na herroeping heeft Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 2 gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Horeca Kookboek BV
Bronsteeweg 10
2101AC Heemstede

6.8. Reeds door Klant (vooruit)betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald, tenzij de Klant instemt met een andere betaalmethode. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Horeca Kookboek BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Horeca Kookboek BV aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Horeca Kookboek BV wachten met terugbetalen tot Horeca Kookboek BV het Product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

6.11. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan Horeca Kookboek BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethode(n) te voldoen. Horeca Kookboek BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Horeca Kookboek BV in gebreke is gesteld waarbij Horeca Kookboek BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Horeca Kookboek BV gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Horeca Kookboek BV staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen, staat Horeca Kookboek BV er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2. Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Horeca Kookboek BV daarvan in kennis te stellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Horeca Kookboek BV in staat is adequaat te reageren.

8.3.Van verzuim door Horeca Kookboek BV kan slechts sprake zijn indien Horeca Kookboek BV na ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin vermelde redelijke termijn, in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

8.4. Een gebrek in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Horeca Kookboek BV kan haar niet worden toegerekend indien er sprake is van een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie buiten de invloedssfeer van Horeca Kookboek BV als gevolg waarvan zij niet (tijdig) aan een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, waaronder in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen oorlog, oproer, rellen, terrorisme, brand, stroomstoring, natuurgeweld, molest, staking en uitsluiting, het niet beschikbaar zijn van vervoer bij ingeschakelde transportbedrijven, wegblokkades, handelsbeperkingen of (andere) overheidsmaatregelen of -aanbevelingen, epidemie, pandemie en daarmee samenhangende overheidsmaatregelen of -aanbevelingen.

8.5. Indien Horeca Kookboek BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs van het Product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een Product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Horeca Kookboek BV, dan kan hij bij Horeca Kookboek BV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Horeca Kookboek BV geeft Klant zo spoedig mogelijk een reactie op een binnengekomen klacht, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst daarvan. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Horeca Kookboek BV binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Horeca Kookboek BV jegens Klant, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

10.2. Aansprakelijkheid van Horeca Kookboek BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3. Horeca Kookboek BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Klant lijdt als gevolg van een beslissing van Horeca Kookboek BV om de druk van een Product te annuleren, een en ander zoals beschreven in artikel 5.5.

10.3. Buiten de in de vorige drie leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Horeca Kookboek BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Horeca Kookboek BV.

10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Horeca Kookboek BV meldt.

10.5. In geval van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8.4, is Horeca Kookboek BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle geleverde goederen blijven de eigendom van Horeca Kookboek BV totdat alle vorderingen die Horeca Kookboek BV op de Klant heeft, inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente, volledig zijn betaald.

11.2. De Klant kan vóór bedoelde eigendomsovergang de geleverde zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsuitoefening en de normale bestemming van de zaken, niet verkopen, verhuren of anderszins aan een derde in gebruik geven. Daarnaast kan de Klant deze zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan. Het bepaalde in dit artikellid heeft goederenrechtelijke werking.

11.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Horeca Kookboek BV te bewaren.

11.4. Horeca Kookboek BV is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt, in betalingsmoeilijkheden verkeert of daarin dreigt te gaan verkeren.

11.5. Zakelijke Klant zal Horeca Kookboek BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn gebouwen en overige (bedrijfs)ruimten ter inspectie van de geleverde, maar nog niet betaalde Producten en/of tot zekerstelling van de uitoefening van de rechten van Horeca Kookboek BV, op welke wijze dan ook.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Horeca Kookboek BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van of verband houdend met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Horeca Kookboek BV gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling (of gedeelte daarvan) een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Horeca Kookboek is bevoegd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd op het moment dat de uitvoering van de Overeenkomst nog niet is voltooid, zal Horeca Kookboek de gewijzigde versie aan Klant toesturen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht worden, indien Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden daarover heeft geprotesteerd bij Horeca Kookboek.

13.5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Horeca Kookboek BV

Bronsteeweg 10

2101AC, Heemstede

Telefoon: 0652676811

E-mail: [email protected]

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:

Horeca Kookboek B.V.

Bronsteeweg 10

2101AC, Heemstede

E-mail: [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is4